Onze doelstellingen

De “stichting Geheim Leger” heeft tot doel het aandenken te behartigen van de offers gebracht door de leden van het Geheim Leger tijdens de oorlog 1940-1945 door onder meer:

  • medewerking te verlenen bij het opsporen, het in bewaring brengen en het inventariseren van de verzetsarchieven van het Geheim Leger teneinde ze, ongeacht hun bewaarplaats, in een archiefgids op te nemen;
  • de wetenschappelijke geschiedschrijving te stimuleren door het uitreiken van een driejaarlijkse prijs van minstens 1.000 Euro tot beloning aan de auteur(s) van een publicatie in de Nederlandse of Franse taal die handelt over personen, feiten of gebeurtenissen waarbij het Geheim Leger of het Verzet een rol speelde;
  • er zorg voor te dragen dat de monumenten of gedenkplaten ter nagedachtenis van slachtoffers of gebeurtenissen waarbij het Geheim Leger betrokken was, onderhouden worden door -indien nodig- beroep te doen op instellingen of organisaties hiervoor bevoegd;
  • erover te waken dat de aan musea en historische centra overgemaakte Geheim Leger-collecties, documenten en archieven op waardige wijze tentoongesteld worden of beschikbaar blijven voor het nageslacht;
  • het nemen, het aanmoedigen of het ondersteunen van initiatieven die de vaderlandslievende gevoelens tegenover België en zijn Dynastie bij de bevolking levendig houden;
  • contact te onderhouden met de Verbroederingen die blijven bestaan na de vereffening van de KUVGL en het Geheim Leger verder te blijven vertegenwoordigen bij de federale oudstrijdersorganisaties (NEFOS, ARW, …);
  • rechtsvorderingen, zowel als eiser, als verweerder of als tussenkomende partij in te stellen of te volgen, tegen acties of personen die de gedachtenis en de offers van de gewezen weerstanders aantasten.