Reglement

De literaire prijs SGL wordt voortaan in principe toegekend éénmaal om de drie jaar. De eerste plechtige uitreiking vond plaats eind 2004, de tweede eind 2006; de derde eind 2009 en zo verder.

De prijs omvat een geldsom van 1.000 Euro.

Komen in aanmerking: alle geschiedkundige scripties, licentiaatsverhandelingen, doctoraatsthesissen, wetenschappelijke studies en andere non-fictiemanuscripten of sinds minder dan vijf jaar via een uitgeverij gepubliceerde werken, in zoverre zij inhoudelijk beantwoorden aan het statutair doel van de Stichting Geheim Leger.

De ingediende werken moeten geschreven zijn in één van de twee landstalen Nederlands of Frans, of beide.

De bedoelde werken moeten, om in aanmerking te kunnen komen, vóór 1 januari van het jaar waarin de prijs wordt toegekend ingediend worden bij het secretariaat van de Stichting Geheim Leger.

De prijs wordt toegekend door het college van bestuurders van de Stichting Geheim Leger aan het werk dat, op gemotiveerd voorstel van de jury, uit de inzendingen als beste wordt weerhouden.

Het college van beheerders kan, op gemotiveerd voorstel van de jury, beslissen om de prijs te verdelen onder meerdere laureaten of om de prijs niet toe te kennen.

De jury bestaat uit drie tweetalige beheerders van de Stichting Geheim Leger, die aangeduid worden door het college van beheerders van de Stichting.

Het staat de jury vrij een beroep te doen op specialisten terzake om hun advies in te winnen.

Het gemotiveerd advies van de jury wordt uitgebracht mits eenvoudige meerderheid van stemmen. Er kan geen beroep worden aangetekend.

In zijn beoordeling is de jury onafhankelijk. De jury laat zich leiden door een afgewogen toepassing van de criteria dewelke als minimaal werden vastgelegd door het college van beheerders van de Stichting, alsmede door alle andere relevant geachte criteria.

De minimale criteria dewelke aangewezen werden door het college van beheerders van de Stichting zijn de volgende:

  • originaliteit,
  • objectiviteit,
  • moeilijkheidsgraad en complexiteit van het onderzoek,
  • bronnenkeuze,
  • historische betrouwbaarheid,
  • leesbaarheid en vlotheid van taal,
  • vorm, structuur en presentatie,
  • beschikbaarheid voor het publiek,
  • conformiteit met de statutaire doelstelling SGL.